Get to know us

Our team

We are open, friendly and involved. With a balanced mix of organizational knowledge and experience, we proactively think along with you. From organizational issues and career development to a pleasant conversation.
We know your industry. We know our professionals. We are your experts.

Elles van Teylingen

Founder - Executive Consultant

Sabine van Knijff

Sabine van Knijff

Sales Director - Head of DevelopHer

Denise Veerman

Managing Director Operations

Danique Sweegers

Senior Consultant
Women in Sales

Charl Knoppel

Finance Manager

Lilian Degenaars

Marketing Manager

Annabelle van Thiel

Executive Search Consultant
Women in Consultancy

Raymond Bosch

Executive Search Consultant
Women in Consultancy

Monique Dekker

Senior advisor & coach

Francien Korstanje

Business Unit Director
Women in Sales

How balanced is your team?

Elles

Van Teylingen

Ondernemen, innoveren en vooral creëren met passie is waar Elles voor staat.

Tijdens haar werkervaring bij bedrijven zoals o.a. Accenture, Luba, EIW en NGI kwamen deze drie activiteiten steeds bijeen. Uit deze drie pijlers is Women in Sales geboren. Ontstaan met een droom en missie om bij te dragen aan meer bewustwording in ons zakelijk landschap.

Sabine

van Knijff

Commercie en mensen, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Twee werelden die ik geweldig vind en elke dag mee bezig mag zijn. In mijn rol als Sales Director (ach, geef het beestje een naam) en mijn rol als Head of the DevelopHer, ons traineeprogramma.

Denise

Veerman

Iedere minuut van de dag ben ik op zoek naar het talent van morgen. Door mijn jarenlange ervaring in de internationale sales en het bouwen en managen van deze teams, herken ik de juiste sales professional uit duizenden! 

Als geen ander weet ik hoe belangrijk balans en diversiteit is binnen een succesvolle organisatie. 

Danique

Sweegers

Als sales professional dacht ik al buiten de kaders, bij Experts in Balanced Teams werd dat mijn vak.

De kern hiervan; het verbinden van mensen en het waarmaken van ambities. Mijn kracht ligt in het maken van de ultieme match tussen onze opdrachtgevers, ons netwerk van professionals en het toptalent op de arbeidsmarkt.

Charl

Knoppel

Waarom binnen je comfort zone blijven als daarbuiten veel meer te beleven valt?

Mijn rol als Finance Manager gaat om financiële informatie transparanter, efficiënter en innovatiever beschikbaar te maken voor de afdelingen. Bezig zijn met de financiële strategie en hoe deze beter aansluit op Experts in balanced teams en haar toekomst. Dat maakt deze rol interessant voor mij.

Lilian

Degenaars

Van het uitdenken en uitvoeren van een complete strategie tot het neerzetten van de visuele communicatie. Aspecten waar ik mij als marketeer dagelijks mee bezighoud. 

Annabelle

van Thiel

Met ruim 10 jaar ervaring in Werving & Selectie ben ik nog steeds geboeid door het samenbrengen van de juiste kandidaat met de juiste werkgever. Oprechte interesse in mensen, eerlijkheid en vasthoudendheid  motiveert mij elke opdracht opnieuw de best mogelijk oplossing te vinden, altijd met oog voor de wensen van beide partijen.

Raymond

Bosch

Het verbinden van mensen is wat mij drijft. Met ruim 20 jaar ervaring in het rekruteren, zie ik mijzelf niks anders doen. Iedere dag ga ik met veel plezier naar het werk, om klanten en kandidaten uit verschillende industrieën aan elkaar te verbinden en waarde te creëren.

“If you think it’s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur”

Monique

Dekker

Waar een wil is, is een weg, maar je met het wel zelf doen. Dat motto is er bij mij door m’n moeder met de paplepel ingegoten. Door de jaren heen heb ik gemerkt dat er heus kansen langs komen maar dat je deze wel zelf moet zien en zelf moet durven oppakken. Als ervaren Commerçant, Consultant en Coach heb ik me meer en meer gespecialiseerd in de commerciële kant van het business vak.

Francien

Korstanje

Met Experts in Balanced Teams doorbreken wij grenzen en nemen wij de wereld over. In mijn rol als Business Unit Director vind ik kansen op de internationale arbeidsmarkt en koppel ik deze aan onze fantastische kandidaten.

Persoonlijk krijg ik de meeste energie door het coachen en aanmoedigen van talent naar een volgende stap. Als Business Unit Director mag ik hier elke dag mee bezig zijn, op allerlei verschillende gebieden.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Elles

Van Teylingen

Entrepreneurship, innovating and above all creating with passion is what Elles stands for. During her work experience at companies such as Accenture, Luba, EIW and NGI, these three activities always came together. Women in Sales was born from these three pillars. Born with a dream and mission to contribute to more awareness in our business landscape.

Sabine

van Knijff

Commerce and people, inextricably linked. Two worlds that I love and that I can work with every day. In my role as Sales Director (oh well, give it a name) and my role as Head of the DevelopHer, our trainee program.

Denise

Veerman

Every minute of the day I am looking for the talent of tomorrow. Through my years of experience in international sales and building and managing these teams, I recognize the right sales professional out of thousands! I know better than anyone how important balance and diversity are within a successful organization.

Danique

Sweegers

As a sales professional I already thought outside the box, at Experts in Balanced Teams that became my profession. The core of this; connecting people and realizing ambitions. My strength lies in making the ultimate match between our clients, our network of professionals and the top talent on the labor market.

Charl

Knoppel

Why stay within your comfort zone when there is much more to experience outside of it? My role as Finance Manager is to make financial information more transparent, efficient and innovative available to the departments. Be concerned with the financial strategy and how it aligns better with Experts in balanced teams and its future. That’s what makes this role interesting for me.

Lilian

Degenaars

From devising and executing a complete strategy to establishing visual communication. Aspects that I deal with on a daily basis as a marketer.

Annabelle

van Thiel

With over 10 years of experience in Recruitment & Selection, I am still fascinated by bringing the right candidate together with the right employer. Sincere interest in people, honesty and tenacity motivates me to find the best possible solution for every assignment, always with an eye for the wishes of both parties.

Raymond

Bosch

Connecting people is what drives me. With over 20 years of experience in recruiting, I don’t see myself doing anything else. Every day I enjoy going to work, connecting clients and candidates from different industries and creating value. “If you think it’s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur”

Monique

Dekker

Where there is a will there is a way, but you have to do it yourself. That motto was spoon-fed to me by my mother. Over the years I have noticed that opportunities do come along, but that you have to see them for yourself and dare to take them yourself. As an experienced Commerçant, Consultant and Coach I have specialized more and more in the commercial side of the business profession.

Francien

Krostanje

With Experts in Balanced Teams, we break through boundaries and take over the world. In my role as Business Unit Director, I find opportunities in the international labor market and connect them to our fantastic candidates. Personally, I get the most energy from coaching and encouraging talent to the next step. As a Business Unit Director I get to work on this every day, in all kinds of different areas.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte